ผู้บริหาร

foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

คณะผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

นางศันสนีย์ สิทธิศักดิ์
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ