foto1
พิธีพระราชทานปริญญา
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2516 ในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดี และ สาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2559) โดยมีภาระหน้าที่หลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การผลิตบัณฑิตหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะที่เป็นคู่ความร่วมมือ การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ