foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การสมัครทดสอบภาษาอังกฤษ STEP
(Silpakorn Test of English Proficiency)

รายละเอียดสำหรับการสมัครสอบ (รายละเอียด)

  • ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) (รายละเอียด)
  • วันสอบ : วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : Update!! 6/11/2562  

 

1. สมัครสอบ ระหว่างวันที่ 7 - 25 ตุลาคม 2562
** รายละเอียดช่องทางการสมัครสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    และสถานที่สอบ Update!! 6/11/2562 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
- ตึกสอบ : สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชั้น (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ)
4. วันสอบ วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
5. ติดต่อ 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ