foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

 

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่เคยรับจัดรูปแบบและพิมพ์วิทยานิพนธ์โดยระบบ iThesis ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้   
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและโปรดแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทราบ 

ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3421-8808  หรือ  0-3425-3840-4  ต่อ 22500

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ