foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน เพื่อดำเนินการ โครงการ  การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 

   โดยมีเป้าหมายผลผลิต คือ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม และเป้าหมายกิจกรรม คือ สร้างชุมชนต้นแบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี  ด้าน การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของความเป็นไทย และส่งเสริมการสร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อสร้างรายได้และอาชีพ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อไป  

2. เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์  การพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร และการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ  เป็นต้น

3. เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน  และเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน อันจะก่อให้เกิดความมั่งคั่ง  มั่นคง และยั่งยืนต่อไป  

 

ระยะเวลาการดำเนินการ  ระหว่างตุลาคม 2560-กันยายน 2561

 

สถานที่ดำเนินการ

            พื้นที่ชุมชนในจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 กำหนดการอบรมพื้นที่ชุมชนในจังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดมุกดาหาร 

 

 

รายละเอียดกำหนดการ จังหวัดบึงกาฬ คลิกที่นี่

รายละเอียดกำหนดการ จังหวัดบึงกาฬ คลิกที่นี่

รายละเอียดกำหนดการ จังหวัดนครพนม คลิกที่นี่

รายละเอียดกำหนดการ จังหวัดหนองคาย คลิกที่นี่

 

รายละเอียดกำหนดการ จังหวัดมุกดาหาร คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ