foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย turnitin

 • สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ Website :: http://turnitin.com/
 • คู่มือการใช้งาน turnitin
 • การอบรม turnitin (ในวันพุธที่  30  พฤษภาคม  2561 รายละเอียดคลิก Read more)
 • คู่มือการใช้งาน turnitin
 • การอบรม turnitin
  • บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง "การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย turnitin"  ให้กับคณาจารย์ในสถานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เจ้าหน้าที่คณะวิชา และนักศึกษา
   • ใน วันพุธที่  30  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2303 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม)
   • ** โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  >>   ลงทะเบียน เข้ารับการอบรม ได้ที่นี่  <<

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ