foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
  • ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส

 Keynote Speaker บรรยายพิเศษในหัวข้อ "งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"

  • โดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ (รองคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • วันที่ 19 ตุลาคม 2560
  • ณ โรงเแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ