foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
  • ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส

 Keynote Speaker บรรยายพิเศษในหัวข้อ "งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"

  • โดย ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ (รองคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • วันที่ 19 ตุลาคม 2560
  • ณ โรงเแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ