foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

     ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการโดยการตรวจเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนศิษย์เก่า ผลการตรวจเยี่ยมในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 หลักสูตร ได้ผลเป็นผ่านและมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ จะได้นำผลการตรวจเยี่ยมหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าวข้างต้น เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อแจ้งผลอย่างเป็นทางการต่อไป

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ