foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
foto1
ขอแสดงความยินดี

      ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สามเณร 4.0) วันที่ 15-21 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

     โดยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ