foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
foto1
ขอแสดงความยินดี

โครงการประชุมวิชาการ "จากหิ้งสู่ชุมชน" ครั้งที่ 7
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
  • ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา วัดลำพญา โรงเรียนวัดลำพญา และโรงเรียนวัดบางภาษี

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมือกับ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา
วัดลำพญา โรงเรียนวัดลำพญา และโรงเรียนวัดบางภาษี

      -  กำหนดการ
      -  วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. เพื่อกระจายความรู้สู่ชุมชนทุกระดับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
          3. เพื่อรับทราบโจทย์ปัญหาและความต้องการจากชุมชน โดยให้ชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน
          4. เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
          5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในอันที่จะตอบสนองต่อเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมการนำความรู้จากวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ