foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
foto1
ขอแสดงความยินดี

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “องค์ความรู้หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8  อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
    (สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ) กำหนดการ / ใบสมัคร
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่...
    คุณหงสรถ อ่วมจุก       โทรศัพท์ 02-8497502  โทรสาร  02-8497503
    คุณสุดารัตน์ จันทร์พุธ  โทรศัพท์ 034- 218791 หรือ 034-218808 โทรสาร 034-243435
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ