foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University
foto1
ขอแสดงความยินดี

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (จำนวน 199 รูป)

          ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วม “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  (สามเณร 4.0)” วันที่ 15-21 มีนาคม 2560 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ  กำหนดการ / ตารางการฝึกอบรม

          โดยความร่วมมือระหว่าง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร) สามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกาศนียบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ในหลักสูตรการอบรมภาควิชาการ)

* หลักสูตรและการอบรม หลักสูตรและการอบรมสำหรับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น  ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

 • ภาควิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ
  • 1. พุทธศิลป์ 2 มิติ การวาดภาพศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
  • 2. พุทธศิลป์ 3 มิติ การปั้นสามมิติ
  • 3. การทำการ์ตูน Animation สอนธรรมะ
  • 4. รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล
  • 5. การสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนเก่งและคนดี
  • 6. เรียนดี เรียนเก่งในยุคดิจิทัล 4.0
 •  ภาคปฏิบัติ 
  • 1. ทำวัตรสวดมนต์แปล เช้า-เย็น
  • 2. ฝึกเจริญจิตภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา

* การสมัคร

 • รับสมัครจำนวน 199 คน  (ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนมกราคม  ถึง วันที่ 3 เดือนมีนาคม  พ.ศ 2560 
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็น
  พระราชกุศลฯ ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 02-8497500 ต่อ 31204 หรือ 31207 หรือ 088-2292015 โทรสาร 02-8497503

ดาวน์โหลดใบสมัคร

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ