foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

 ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
คลินิก iThesis

  • คลินิก iThesis  : เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ( รายละเอียดด้านล่าง )

 

 คลินิก iThesis
เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
** หมายเหตุ หากมานอกจากเวลาที่กำหนดอาจจะไม่ได้รับความสะดวก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
เปิดให้บริการ
ทุกวันอังคาร และวันศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปิดให้บริการ
ทุกวันพุธ  เวลา 09.00-12.00 น.

      - ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)

       หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม iThesis สามารถติดตามการเปิดอบรมรอบต่อๆไป ได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ค่ะ

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ