foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
โครงการบรรพชาสามเณร
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ประกาศรับสมัครทุน 

  • UPDATE!! (12/02/61) รับสมัครทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อขอรับทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
  • (18/05/60) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
  • (18/05/60) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
  • (07/04/60) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
  • (23/02/60) ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประจำงบประมาณ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 (รายละเอียด)
  • (08/02/60) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อขอรับทุนโบราณคดีทัศนาจรสมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
  • ทุนอื่นๆ (รายละเอียด)

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ