foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ประกาศรับสมัครทุน 

  • UPDATE!! (07/04/60) ประกาศรักสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (23/02/60) ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประจำงบประมาณ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (08/02/60) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต เพื่อขอรับทุนโบราณคดีทัศนาจรสมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ฯ ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (09/11/59) รับสมัครทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (09/11/59) รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ