foto1
ประกาศ
foto1
รับสมัคร
foto1
National & International Conference2018
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ประกาศรับสมัครทุน 

 • UPDATE!! (31/10/61)  ประกาศขยายเวลาการให้การสนันสนุนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติระยะสั้นระดับนานาชาติ สำหรับหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตามภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด) (แบบฟอร์ม)
 • UPDATE!! (29/10/61)  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรพหุวิทยาการหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตามภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
 • UPDATE!! (29/10/61)  จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
 •  (09/10/61)  การให้ทุนสนันสนุนการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติระยะสั้นระดับนานาชาติ สำหรับหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตามภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
 • (28/09/61) จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียด)
 • (12/09/61) ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรพหุวิทยาการ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย ตามภารกิจเชิงนโยบายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด)
 • (28/08/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินกองทุนคานธีตระกูล (Gandhi Family Fund), กองทุนกวาตราตระกูล (Kwatra Family Fund), กองทุนบีเอ็นดาร์ตาร์ (B.N.Dartar Fund) และกองทุนพระครูวามเทพมุนี ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
 • (09/07/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต เพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุกหนุน ประจำปีการศึกษา 2561 (ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา) (รายละเอียด)
 • (30/03/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
 • (30/03/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
 • (12/02/61) รับสมัครทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
 • (12/02/61) รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
 • (12/02/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
 • (12/02/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อขอรับทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ