foto1
ยินดีต้อนรับ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย
foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรับสมัครทุน 

  • UPDATE!! (09/07/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต เพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุกหนุน ประจำปีการศึกษา 2561 (ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา) (รายละเอียด)
  •  UPDATE!! (30/03/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (30/03/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา จากเงินบริจาคผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) รับสมัครทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (12/02/61) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อขอรับทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ