foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครประกวดโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

         เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นกำหนดจัดโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

โดยกำหนดอบรมนักศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และกำหนดประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารโครงการ

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสามารถสมัครประกวดโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559

- รายละเอียดโครงการ Download
- ใบสมัคร Download

ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชุติมณฑ์  อยู่เป็นสุข  
          โทรศัพท์ :: 091-424-9362 
          e-mail    :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ