foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครประกวดโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

         เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นกำหนดจัดโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

โดยกำหนดอบรมนักศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และกำหนดประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารโครงการ

        นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสามารถสมัครประกวดโครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2559

- รายละเอียดโครงการ Download
- ใบสมัคร Download

ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชุติมณฑ์  อยู่เป็นสุข  
          โทรศัพท์ :: 091-424-9362 
          e-mail    :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ