การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 7th National and International Graduate Study Conference “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”

 • วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
 • เปิดรับบทความวิจัย1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561
 • กำหนดการและกิจกรรม : รายละเอียด 
 • การเสนอผลงานวิจัย : ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท ของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
           1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 
           2. กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
           3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
               / เกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมอาหาร)
           4. กลุ่มพหุวิทยาการ
 • รูปแบบการนำเสนอผลงาน : การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) / การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 • การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย : http://conference.su.ac.th/
 • ค่านำเสนอผลงานวิจัย 2,500 บาท/เรื่อง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทรศัพท์ 0-2849-7502-3 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ