กำหนดการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2560

foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ยินดีตอนรับ
foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2560

  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดและอัตราค่าบริการ)  
  • หมายเหตุ   กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  สั่งจองและวัดตัว ในวัน และเวลา ดังกล่าว เท่านั้น

 

วัน/เดือน/ปี คณะวิชา/สถานที่ เวลา

26 กรกฎาคม 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาเอก และปริญญาโท)
สถานที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3 
           อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
           ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

10.00 - 12.00 น. 

4 สิงหาคม 2561

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาเอก และปริญญาโท)
สถานที่ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา
           กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

09.00 - 15.30 น.

หมายเหตุ   กำหนดให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  สั่งจองและวัดตัว ในวัน และเวลา ดังกล่าว เท่านั้น

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ