foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
รับสมัครนักศึกษา ป.โท เเละ ป.เอก
foto1
ยินดีต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2559

  • ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)  
  • ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสั่งจองชุดคุรย (รายละเอียด) เป็นวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

วัน/เดือน/ปี คณะวิชา/สถานที่ เวลา
 27 กรกฎาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาเอก และปริญญาโท)
สถานที่ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3 
           อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลันศิลปากร
           ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

10.00 - 14.00 น. 
5 สิงหาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาเอก และปริญญาโท)
สถานที่ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา
           กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์

10.30 - 15.00 น.

 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ