foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

กำหนดการจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด) >> ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสั่งจองชุดคุรย (รายละเอียด)

 

วัน/เดือน/ปี คณะวิชา/สถานที่ เวลา
27 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาเอก และปริญญาโท)
สถานที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชั่น
10.00 น. - 12.00 น.
5 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาเอก และปริญญาโท)
สถานที่ ห้องศรีอรุณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา
            กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
10.30 น. - 15.00 น.

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ