foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 25 พฤศจิกายน  2562)

 • กำหนดการต่างๆ / คู่มือการรับปริญญา 
 • รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร Update!! 25/10/2562 
 • ผังรายละเอียดแสดงที่นั่งภายในหอประชุม ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการ )
 • การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ (คลิกUpdate!! 10/10/2562 
 • ประกาศ ว่าที่ร้อยตรีทุกท่านที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ด้วยชุดปกติขาว
  ในวันรับชุดครุยให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี 
  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้ตอบแบบฟอร์มออนไลน์ แนบท้ายนี้ด้วย https://forms.gle/dLrWtm5XonHhgLzn8

รายละเอียดต่างๆ

 กำหนดการเข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท

    -  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดวัน/เวลาการฝึกซ้อม

โปรดดูรายละเอียดในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย (ในส่วนกรอบสีเขียว

    -  ระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับพระราขทานปริญญาบัตร 

    -  คู่มือการรับปริญญา ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)

  รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561  ( 25 พฤศจิกายน 2562 ) 

    เรียน ดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ด้วยในวันที่ 21 - 23 พฤษจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัยขอให้ดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามวัน-เวลาตามกำหนดการ ** โปรดจำลำดับที่ เพื่อความสะดวกในการลงชื่อและเรียงลำดับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   1. รายชื่อ และลำดับที่ของผู้เข้ารับปริญญาบัตร Update!! 25/10/2562 

         - ระดับปริญญาเอก (คลิก)
         - ระดับปริญญาโท 
(คลิก)

  ผังรายละเอียดแสดงที่นั่งภายในหอประชุม ( อยู่ในระหว่างการดำเนินการ )

  กำหนดการการรับ-คืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว จากประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    - การรับชุดครุยวิทยฐานะฯ 

 • กำลังดำเนินการ
 • รายละเอียดในการรับชุดและการชำระเงินค่าประกันชุด (คลิกUpdate!! 10/10/2562  
 • ประกาศ ว่าที่ร้อยตรีทุกท่านที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ด้วยชุดปกติขาว ในวันรับชุดครุยให้สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 

     - การคืนชุดครุยวิทยฐานะพร้อมรับเงินประกัน

 • หลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • คืนชุดพร้อมรับเงินประกัน ณ ร้านคัทลียา (ปิ่นเกล้า)
  โทร. 02-881-9099 มือถือ 099-181-9449

    -  แผนที่การเดินทาง (รูปใหญ)

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ