foto1
National & International Conference
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
สวัสดีปีใหม่
foto1
ยินดีต้อนรับ
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ผลการพิจารณาทุน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน/ทุนอุดหนุนการศึกษา 

  • UPDATE!! (17/08/2561) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากเงินงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิจการนักศึกษา) (รายละเอียด)
  • (12/07/2561) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
  • (12/07/2561) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโบราณทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด)
  • (12/07/2561) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • (12/07/2561) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • (18/06/2561) ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รายชื่อและรายละเอียดต่างๆ)
  • (22/09/2560) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (รายละเอียด)

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ