foto1
การประชุมวิชาการ
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
LINE ID
foto1
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น
foto1
วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

ผลการพิจารณาทุน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน/ทุนอุดหนุนการศึกษา 

  • UPDATE!! (26/07/2652) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด + ข้อตกลงการรับทุน)
  • UPDATE!! (26/07/2652) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด + ข้อตกลงการรับทุน)

 

  • (19/06/2562) ผลการพิจารณาทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
  • (19/06/2562) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
  • (05/06/2562) ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึกษา จากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)
  • (05/06/2562) ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตศึดษา จากเงินบริจาคผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2561 (รายละเอียด)

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ