foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
โครงการบรรพชาสามเณร
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ผลการพิจารณาทุน

 • ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน/ทุนอุดหนุนการศึกษา 
 • UPDATE!! (22/09/2560) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (รายละเอียด)
 • UPDATE!! (22/09/2560) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (รายละเอียด)
 • UPDATE!! (03/08/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ื 2 (รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน)
  • เอกสารข้อตกลงการรับทุน ป.เอก (คลิก)
  • เอกสารข้อตกลงการรับทุน ป.โท (คลิก)
 • UPDATE!! (03/07/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากเงินบริจาคการประมูลถ่าย ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
 • UPDATE!! (03/07/2560) ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินบริจาคผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
 • (11/05/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
 • (11/05/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิิจการนักศึกษา) (รายละเอียด)
 • (11/05/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
 • (07/04/2560) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รายละเอียด)
 • (07/04/2560) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รายละเอียด

 

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ