foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
foto1
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

ผลการพิจารณาทุน

 • ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน 
 • UPDATE!! (11/05/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)
 • UPDATE!! (11/05/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิิจการนักศึกษา) (รายละเอียด)
 • UPDATE!! (11/05/2560) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)
 • (07/04/2560) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รายละเอียด)
 • (07/04/2560) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 (รายละเอียด)
 • (19/09/2559) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
 • (19/09/2559) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติจากเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)
 • (10/08/2559) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
 • (10/08/2559) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากทุนโบราณคดีทัศนาจร สมทบกับเงินกองทุนสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียด)
 • (10/08/2559) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ได้รับการจัดสรรผ่านกองกิิจการนักศึกษา) (รายละเอียด)

 •  ทุนอุดหนุนการศึกษา

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ