foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาโท
คณะดุริยางคศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา    
    1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ