foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาโท
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รายละเอียด รายละเอียด
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รายละเอียด รายละเอียด
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
โรงแรม และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)
รายละเอียด

รายละเอียด
6. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ