foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
รายละเอียด รายละเอียด
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์    
    7.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    7.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ