foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาโท
คณะมัณฑนศิลป์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สคอ.08*
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายละเอียด รายละเอียด
3. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ    
    3.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายละเอียด รายละเอียด
    3.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียด รายละเอียด
4. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
รายละเอียด รายละเอียด
5. Master of Fine Arts Program in Design Arts
(International Program/New Program 2022)
รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ