foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาโท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง    
    1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายละเอียด รายละเอียด 1
    รายละเอียด 2
    1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    
    2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย    
    3.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    3.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด
4(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายละเอียด รายละเอียด
4(2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
รายละเอียด รายละเอียด
5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม    
    5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด 1
    รายละเอียด 2
    5.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง    
    6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    6.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด
7. Master of Arts Program in Architectural Heritage Management
and Tourism (International Program/Revised Curriculum 2018)
รายละเอียด รายละเอียด
8. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต    
    8.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    8.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายละเอียด รายละเอียด
10. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
    10.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    10.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ