foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาโท
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ