foto1
ประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    
    1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายละเอียด รายละเอียด
    1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียด  
2. Doctor of Business Administration Programme
(International Programme/New Programme 2018)
รายละเอียด รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
โรงแรม และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
รายละเอียด  

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ