foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
3. Doctor of Philosophy Program in Mathematics
(International Program/Revised Program 2020)
รายละเอียด รายละเอียด
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
    5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รายละเอียด รายละเอียด
    5.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียด รายละเอียด
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ