foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาเอก
คณะอักษรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายละเอียด รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ