foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาเอก
คณะโบราณคดี

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด  รายละเอียด
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก    
     2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายละเอียด  รายละเอียด
     2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียด  รายละเอียด
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายละเอียด  รายละเอียด
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ    
     4.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายละเอียด  รายละเอียด
     4.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 รายละเอียด  รายละเอียด

หมายเหตุ สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ