foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ระดับปริญญาเอก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ชื่อหลักสูตร  มคอ.2  สมอ.08*
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด รายละเอียด

* หมายเหตุ สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ