foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

คำถาม - ตอบ เกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาวิชาการ

Q : ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สามารถดูได้จากที่ใด?
Q : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ สามารถดูแลนักศึกษาจำนวนเท่าใด ?
 Q : วิธีการตรวจสอบวารสารว่าอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 Q : สัญญาโอนลิขสิทธิ์ดำเนินการไปเพื่ออะไร
 Q : เดิมวารสารตีพิมพ์อยู่ฐานตามประกาศ กพอ.  ต่อมาวารสารไม่ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐาน ตามประกาศ กพอ. ยังสามารถใช้สำเร็จการศึกษาได้หรือไม่
 Q : ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
 Q : - ขอขั้นตอนการกรอกเอกสารออนไลน์หรือวิธีการกรอกโดยละเอียด
       - การขอสอบพิจารณาหัวข้อ
       - อนุมัติหัวข้อ
       - การขอสอบวิทยานิพนธ์


 Q : การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระบทความต้องรอสอบจบก่อนหรือถ้าผ่าน 3 บทแล้วมีข้อมูลพอก็เสนอบทความได้เลย
 Q : การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  เพื่อขอสำเร็จการศึกษา จำเป็นจะต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือไม่
 Q : การขอสำเร็จการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ