foto1
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
foto1
รับสมัคร
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัตราค่าธรรเนียม (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รอบ 2  รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 12 พฤษภาคม 2564

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สถาปัตยกรรม
3. ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. การออกแบบ
5. ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
6. การจัดการ
7. บริหารธุรกิจ
8. สังคีตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. การบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรและการสอน
3. พัฒนศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา
5. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
6. การสอนภาษาไทย
7. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การจัดการโครงการก่อสร้าง
2. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
4. ศิลปะการออกแบบ
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์
6. การออกแบบเครื่องประดับ
7. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
8. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
9. บัญชี
10. สังคีตวิจัยและพัฒนา
11. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
12. อนุรักษ์ศิลปกรรม

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. การบริหารการศึกษา
3. การสอนภาษาอังกฤษ 
4. การสอนภาษาไทย
5. การสอนสังคมศึกษา
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. พัฒนศึกษา
8. หลักสูตรและการสอน
9. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
10. คณิตศาสตร์ศึกษา
11. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
12. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13. นิติวิทยาศาสตร์
14. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
15. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
16. การจัดการงานวิศวกรรม
17. วิศวกรรมพลังงาน
18. ธุรกิจวิศวกรรม
19. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
20. บริหารธุรกิจ
21. เทคโนโลยีอาหาร
22. ทัศนศิลปศึกษา

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์

 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการความร่วมมือเท่านั้น)

ปริญญาโท

นครปฐม

1. การสอนภาษาอังกฤษ
2. การสอนสังคมศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. พัฒนศึกษา

เมนูน่าสนใจ

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ