foto1
รับสมัคร
foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
Line ID

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัตราค่าธรรเนียม (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ)

รอบ 2  รับสมัครระหว่าง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 12 พฤษภาคม 2564

 ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. ภูมิสถาปัตยกรรม
4. โบราณคดี
5. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
6. ภาษาสันสกฤต
7. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
8. การจัดการ

นครปฐม

1. ภาษาไทย
2. ประวัติศาสตร์
3. การบริหารการศึกษา
4. หลักสูตรและการสอน
5. พัฒนศึกษา
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. เคมี
8. ฟิสิกส์
9. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ชีววิทยา
11. จุลชีววิทยา
12. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
13. เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
14. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
15. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
16. เภสัชกรรมคลินิก
17. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
18. วิศวกรรมเคมี
19. เทคโนโลยีชีวภาพ
20. เทคโนโลยีอาหาร
21. วิศวกรรมพลังงาน
22. การจัดการงานวิศวกรรม

เพชรบุรี

1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การออกแบบชุมชนเมือง
2. สถาปัตยกรรม

2.1 สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.2 สาขาวิชาแนวคิดในการออกแบบ

3. สถาปัตยกรรมไทย
4. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
5. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
6. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
7. ภูมิสถาปัตยกรรม
8. โบราณคดี
9. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
10. ภาษาสันสกฤต
11. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
12. มานุษยวิทยา
13. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

นครปฐม

1. ประวัติศาสตร์
2. ภาษาไทย
3. การบริหารการศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา
5. พัฒนศึกษา
6. หลักสูตรและการสอน
7. เคมีศึกษา
8. เคมี
9. ฟิสิกส์
10. ชีววิทยา
11. จุลชีววิทยา
12. สถิติประยุกต์
13. คณิตศาสตร์
14. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
15. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16. เภสัชกรรมคลินิก
17. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
18. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
19. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
20. วิศวกรรมเคมี
21. เทคโนโลยีชีวภาพ
22. เทคโนโลยีอาหาร
23. การจัดการงานวิศวกรรม
24. วิศวกรรมพลังงาน
25. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์
2. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ