foto1
National & International Conference2018
foto1
ICAD 2018
foto1
โครงการบรรพชาสามเณร
foto1
ขอแสดงความยินดี
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

แจ้งปิดระบบ iThesis ชั่วคราว

       ** ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2561 ทีมพัฒนาระบบจะทำการปิดระบบ iThesis ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั้วคราว เนื่องจากจะมีการพัฒนาระบบ iThesis ระยะที่ 2 เป็นเวอร์ชั่น 2017 และจะเปิดระบบ iThesis สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม  2561 เป็นต้นไป 

      ซึ่งระบบ iThesis เวอร์ชั่นนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องนำผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin ไปใส่ในระบบ iThesis ด้วย โดยให้นักศึกษาตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม turnitin ก่อน แล้วนำผลการตรวจสอบ แนบไฟล์เข้าในระบบ iThesis ด้วย

 ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย

  • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารจัดการวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระบบ iThesis พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)

       หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม iThesis สามารถติดตามการเปิดอบรมรอบต่อๆไป ได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ค่ะ

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ