foto1
พิธีพระราชทานปริญญา
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 12 ตุลาคม 2565

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สังคีตวิจัยและพัฒนา

นครปฐม

1. การบริหารการศึกษา
2. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. อนุรักษ์ศิลปกรรม
2. การจัดการโครงการก่อสร้าง (ยกเลิกการเปิดรับสมัคร)
3. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
4. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์
6. การออกแบบเครื่องประดับ
7. การออกแบบ
8. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
9. สังคีตวิจัยและพัฒนา
10. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

นครปฐม

1. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. เคมีศึกษา
3. คณิตศาสตร์ศึกษา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. นิติวิทยาศาสตร์
7. การจัดการงานวิศวกรรม
8. วิศวกรรมพลังงาน
9. ธุรกิจวิศวกรรม
10. การสอนภาษาอังกฤษ
11. เทคโนโลยีอาหาร

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ