foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2562

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. การออกแบบ
3. สังคิตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. บริหารธุรกิจ

นครปฐม

1. การบริหารการศึกษา
2. พัฒนศึกษา
3. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
4. เทคโนโลยีการศึกษา

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การจัดการโครงการก่อสร้าง
2. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ/วันสอบ)
4. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
5. สังคีตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. พัฒนศึกษา
3. คณิตศาสตร์ศึกษา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. นิติวิทยาศาสตร์
7. เทคโนโลยีอาหาร
8. การจัดการงานวิศวกรรม
9. วิศวกรรมพลังงาน
10. ธุรกิจวิศวกรรม
11. ทัศนศิลปศึกษา
12. บัญชี
13. การสอนภาษาอังกฤษ

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ