foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2562

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. การออกแบบ
3. สังคิตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. บริหารธุรกิจ

นครปฐม

1. การบริหารการศึกษา
2. พัฒนศึกษา
3. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
4. เทคโนโลยีการศึกษา

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การจัดการโครงการก่อสร้าง
2. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ/วันสอบ)
4. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
5. สังคีตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. พัฒนศึกษา
3. คณิตศาสตร์ศึกษา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. นิติวิทยาศาสตร์
7. เทคโนโลยีอาหาร
8. การจัดการงานวิศวกรรม
9. วิศวกรรมพลังงาน
10. ธุรกิจวิศวกรรม
11. ทัศนศิลปศึกษา
12. บัญชี
13. การสอนภาษาอังกฤษ

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ