foto1
13 ตุลาคม 2562
foto1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
ประกาศรับสมัคร
foto1
Veridian E-Journal, Silpakorn University

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2562

 ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

นครปฐม

1. ทัศนศิลป์
2. ประวัติศาสตร์
3. การบริหารการศึกษา
4. เคมี
5. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
6. ชีววิทยา
7. จุลชีววิทยา
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
9. วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10. เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
11. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
12. เภสัชกรรมคลินิก
13. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
14. วิศวกรรมเคมี
15. เทคโนโลยีชีวภาพ
16. เทคโนโลยีอาหาร
17. วิศวกรรมพลังงาน
18. การจัดการงานวิศวกรรม
20. เทคโนโลยีการศึกษา

เพชรบุรี

1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. ทฤษฎีศิลป์
2. การออกแบบชุมชนเมือง
3. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
4. ภูมิสถาปัตยกรรม (เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ/วันสอบ)

นครปฐม

1. เคมีศึกษา
2. เคมี
3. ชีววิทยา
4. จุลชีววิทยา
5. สถิติประยุกต์
6. คณิตศาสตร์
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. เภสัชกรรมคลินิก
10. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
11. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
12. วิศวกรรมเคมี
13. เทคโนโลยีชีวภาพ
14. เทคโนโลยีอาหาร
15. การจัดการงานวิศวกรรม
16. วิศวกรรมพลังงาน
17. ธุรกิจวิศวกรรม

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์
2. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ