foto1
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ
foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
Line ID
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 24 ตุลาคม 2562

 ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

นครปฐม

1. ทัศนศิลป์
2. ประวัติศาสตร์
3. การบริหารการศึกษา
4. เคมี
5. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
6. ชีววิทยา
7. จุลชีววิทยา
8. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
9. วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10. เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
11. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
12. เภสัชกรรมคลินิก
13. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
14. วิศวกรรมเคมี
15. เทคโนโลยีชีวภาพ
16. เทคโนโลยีอาหาร
17. วิศวกรรมพลังงาน
18. การจัดการงานวิศวกรรม
20. เทคโนโลยีการศึกษา

เพชรบุรี

1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. ทฤษฎีศิลป์
2. การออกแบบชุมชนเมือง
3. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
4. ภูมิสถาปัตยกรรม (เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ/วันสอบ)

นครปฐม

1. เคมีศึกษา
2. เคมี
3. ชีววิทยา
4. จุลชีววิทยา
5. สถิติประยุกต์
6. คณิตศาสตร์
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9. เภสัชกรรมคลินิก
10. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
11. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
12. วิศวกรรมเคมี
13. เทคโนโลยีชีวภาพ
14. เทคโนโลยีอาหาร
15. การจัดการงานวิศวกรรม
16. วิศวกรรมพลังงาน
17. ธุรกิจวิศวกรรม

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์
2. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ