foto1
รับสมัคร
foto1
โครงการประชุมวิชาการ
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
Line ID

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัตราค่าธรรเนียม (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

ภาคปกติ (เรียนวัน - เวลาราชการ)

รอบ 1  รับสมัครระหว่าง
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. ภูมิสถาปัตยกรรม
4. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
5. ภาษาสันสกฤต
6. การจัดการ

นครปฐม

1. ทัศนศิลป์
2. ภาษาไทย
3. ประวัติศาสตร์
4. หลักสูตรและการสอน
5. พัฒนศึกษา
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. เคมี
8. ฟิสิกส์
9. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ชีววิทยา
11. จุลชีววิทยา
12. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
13. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
14. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
15. เภสัชกรรมคลินิก
16. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
17. วิศวกรรมเคมี
18. เทคโนโลยีอาหาร
19. วิศวกรรมพลังงาน
20. การจัดการงานวิศวกรรม

เพชรบุรี

1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. ทฤษฎีศิลป์
2. การออกแบบชุมชนเมือง
3. สถาปัตยกรรม

3.1 สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.2 สาขาวิชาแนวคิดในการออกแบบ

4. สถาปัตยกรรมไทย
5. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
6. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
7. ภูมิสถาปัตยกรรม
8. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
9. ภาษาสันสกฤต
10. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม

นครปฐม

1. ทัศนศิลป์
2. ประวัติศาสตร์
3. ภาษาไทย
4. เทคโนโลยีการศึกษา
5. พัฒนศึกษา
6. เคมีศึกษา
7. เคมี
8. ฟิสิกส์
9. ชีววิทยา
10. จุลชีววิทยา
11. สถิติประยุกต์
12. คณิตศาสตร์
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
14. เภสัชกรรมคลินิก
15. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
16. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
17. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
18. วิศวกรรมเคมี
19. เทคโนโลยีอาหาร
20. การจัดการงานวิศวกรรม
21. วิศวกรรมพลังงาน
22. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์
2. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ