foto1
รับสมัคร
foto1
ติดต่อ
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดวัน-เวลาสัมภาษณ์
ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ให้บริการตัดและเช่าชุดคุรยวิทยฐานะชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2564

 

สัมภาษณ์วันที่  9 กุมภาพันธ์  2565
โดยการประชุม online ผ่าน ZOOM

ให้มารายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์ 30 นาที

รายชื่อ + เวลาในการสัมภาษณ์

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93293918276?pwd=cERNbS9sUUxkTVBTeDVuaG85K0dSQT09

Meeting ID: 932 9391 8276
Passcode: 333333

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

     ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะโบราณคดี รายละเอียด
คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียด
คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
คณะดุริยางคศาสตร์ รายละเอียด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รายละเอียด

 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะโบราณคดี รายละเอียด
คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียด
คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
คณะดุริยางคศาสตร์ รายละเอียด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียด

ระดับปริญญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายละเอียด รายละเอียด
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
รายละเอียด

รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

ระดับปริญญาโท 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด

รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

ระดับปริญญาโท
วิทยาลัยนานาชาติ

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. Master of Arts Program in Cultural Heritage Conservation and
Management (International Programme/New Programme 2020)
รายละเอียด

รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

เมนูน่าสนใจ

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ