foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รอบ 2  รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 6 พฤษภาคม 2565

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สถาปัตยกรรม
3. ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. การออกแบบ
5. ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
6. การจัดการ
7. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
8. สังคีตวิจัยและพัฒนา

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. การบริหารการศึกษา
2. พัฒนศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
5. การสอนภาษาไทย
6. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
7. หลักสูตรและการสอน

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การจัดการโครงการก่อสร้าง
2. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
4. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
5. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
6. ศิลปะการออกแบบ
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (แผน ก แบบ ก2 / แผน ข)
8. การออกแบบเครื่องประดับ
9. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
10. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
11. บัญชี
12. สังคีตวิจัยและพัฒนา
13. อนุรักษ์ศิลปกรรม
14. การจัดการ

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. การบริหารการศึกษา
3. การสอนภาษาอังกฤษ 
4. การสอนภาษาไทย
5. การสอนสังคมศึกษา
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. พัฒนศึกษา
8. หลักสูตรและการสอน
9. วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
10. เคมีศึกษา
11. คณิตศาสตร์ศึกษา
12. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14. นิติวิทยาศาสตร์
15. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
16. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
17. เทคโนโลยีอาหาร
18. การจัดการงานวิศวกรรม
19. วิศวกรรมพลังงาน
20. ธุรกิจวิศวกรรม
21. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
20. บริหารธุรกิจ
21. ทัศนศิลปศึกษา

 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการความร่วมมือเท่านั้น)

ปริญญาโท

นครปฐม

1. การสอนภาษาไทย
2. การสอนสังคมศึกษา
3. เทคโนโลยีการศึกษา
4. พัฒนศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา ภาคปกติ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบ 2  รับสมัครระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 6 พฤษภาคม 2565

 ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
3. ภูมิสถาปัตยกรรม
4. โบราณคดี
5. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
6. ภาษาสันสกฤต
7. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
8. การจัดการ

นนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. ภาษาไทย
2. ประวัติศาสตร์
3. การบริหารการศึกษา
4. พัฒนศึกษา
5. เทคโนโลยีการศึกษา
6. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
7. เคมี
8. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
9. ชีววิทยา
10. จุลชีววิทยา
11. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
12. วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
13. เทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
14. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
15. วิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
16. เภสัชกรรมคลินิก
17. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
18. วิศวกรรมเคมี
19. เทคโนโลยีชีวภาพ
20. เทคโนโลยีอาหาร
21. วิศวกรรมพลังงาน
22. การจัดการงานวิศวกรรม
23. หลักสูตรและการสอน
24. ทัศนศิลป์
25. ฟิสิกส์

เพชรบุรี

1. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การออกแบบชุมชนเมือง
2. สถาปัตยกรรม

2.1 สายวิชาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.2 สายวิชาแนวคิดในการออกแบบ

3. สถาปัตยกรรมไทย
4. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
5. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
6. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
7. ภูมิสถาปัตยกรรม
8. โบราณคดี
9. จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
10. ภาษาสันสกฤต
11. ประวัติศาสตร์ศิลปะ
12. มานุษยวิทยา
13. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
14. ทฤษฎีศิลป์

นครปฐม

1. ประวัติศาสตร์
2. ภาษาไทย (รอบ 1 /รอบ 2)
3. การบริหารการศึกษา
4. เทคโนโลยีการศึกษา
5. พัฒนศึกษา
6. หลักสูตรและการสอน
7. เคมีศึกษา
8. เคมี
9. ชีววิทยา
10. จุลชีววิทยา
11. สถิติประยุกต์
12. คณิตศาสตร์
13. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
14. เภสัชกรรมคลินิก
15. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
16. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
17. วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
18. วิศวกรรมเคมี
19. เทคโนโลยีชีวภาพ
20. เทคโนโลยีอาหาร
21. การจัดการงานวิศวกรรม
22. วิศวกรรมพลังงาน
23. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
24. ทัศนศิลป์
25. ฟิสิกส์

เพชรบุรี

1. สัตวศาสตร์
2. ชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

 

รายงาน SAR

รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ (สกอ.เดิม) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกแต่ละสาขาวิชา โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบ 1  รับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สถาปัตยกรรม
3. การออกแบบ 
4. ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม
5. การจัดการ
6. บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
7. สังคีตวิจัยและพัฒนา

นนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. หลักสูตรและการสอน
2. พัฒนศึกษา
3. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
4. การสอนภาษาไทย
5. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. การจัดการโครงการก่อสร้าง
2. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
3. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
4. ศิลปะการออกแบบ
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (129)(130)
6. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
7. การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
8. บัญชี
9. สังคีตวิจัยและพัฒนา
10. อนุรักษ์ศิลปกรรม
11. การจัดการ

นนทบุรี

1. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

นครปฐม

1. การสอนภาษาอังกฤษ 
2. การสอนภาษาไทย
3. การสอนสังคมศึกษา
4. พัฒนศึกษา
5. เคมีศึกษา
6. คณิตศาสตร์ศึกษา
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
8. นิติวิทยาศาสตร์
9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
10. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
11. เทคโนโลยีอาหาร
12. การจัดการงานวิศวกรรม
13. วิศวกรรมพลังงาน
14. ธุรกิจวิศวกรรม
15. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
16. บริหารธุรกิจ
17. ทัศนศิลปศึกษา
18. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

 

โครงการพิเศษตามความร่วมมือ  (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการความร่วมมือเท่านั้น)

ปริญญาโท

นครปฐม

1. การสอนภาษาไทย
2. การสอนสังคมศึกษา
3. พัฒนศึกษา

 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

     ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะโบราณคดี รายละเอียด
คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียด
คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
คณะดุริยางคศาสตร์ รายละเอียด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รายละเอียด

 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะโบราณคดี รายละเอียด
คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียด
คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
คณะดุริยางคศาสตร์ รายละเอียด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียด

ระดับปริญญาโท 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด

รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ