foto1
ประชุมวิชาการ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร โครงการพิเศษ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 12 ตุลาคม 2565

ปริญญาเอก

กรุงเทพฯ

1. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สังคีตวิจัยและพัฒนา

นครปฐม

1. การบริหารการศึกษา
2. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

 

ปริญญาโท

กรุงเทพฯ

1. อนุรักษ์ศิลปกรรม
2. การจัดการโครงการก่อสร้าง (ยกเลิกการเปิดรับสมัคร)
3. การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
4. การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (แผน ก) (แผน ข)
6. การออกแบบเครื่องประดับ
7. การออกแบบ
8. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
9. สังคีตวิจัยและพัฒนา
10. การจัดการจดหมายเหตุและสารสนทเศมรดกทางวัฒนธรรม

นครปฐม

1. ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2. เคมีศึกษา
3. คณิตศาสตร์ศึกษา
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. นิติวิทยาศาสตร์
7. การจัดการงานวิศวกรรม
8. วิศวกรรมพลังงาน
9. ธุรกิจวิศวกรรม
10. การสอนภาษาอังกฤษ
11. เทคโนโลยีอาหาร

 

รายงาน SAR

รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ (สกอ.เดิม) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

     ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะโบราณคดี รายละเอียด
คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียด
คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
คณะดุริยางคศาสตร์ รายละเอียด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  รายละเอียด

 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รายละเอียด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียด
คณะโบราณคดี รายละเอียด
คณะมัณฑนศิลป์ รายละเอียด
คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด
คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
คณะดุริยางคศาสตร์ รายละเอียด
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด

ระดับปริญญาโท 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียด

 

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

ระดับปริญญาโท
วิทยาลัยนานาชาติ

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. Master of Arts Program in Cultural Heritage Conservation and
Management (International Programme/New Programme 2020)
รายละเอียด

รายละเอียด

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

ระดับปริญญาโท
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร มคอ.2 สมอ.08*
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
รายละเอียด  
2. Master of Science Program in Bioscience for Sustainable Agriculture
(International Program/Revision 2020)
รายละเอียด                 

หมายเหตุ  สมอ.08 (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ